About the Department

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje výuku v prezenčním i kombinovaném (dálkovém) studiu v bakalářských studijních programech, v navazujících magisterských studijních a v programu celoživotního vzdělávání.

Připravuje pedagogy výtvarné výchovy pro mateřské školy, vychovatelství, první i druhé stupně ZŠ, pedagogy pro základní umělecké školy a střední školy. Připravuje také specialisty pro práci v zájmových a volnočasových zařízeních, nebo lektory a kurátory vzdělávacích programů pro práci v lektorských odděleních a vzdělávacích centrech při galeriích a muzeích umění.

Je pověřeným pracovištěm pro rigorózní řízení (PhDr.) a školícím pracovištěm doktorského studia Specializace v pedagogice - výtvarná výchova (Ph.D.) v českém i anglickém jazyce. KVV je také oprávněným pracovištěm pro habilitace v oborech výtvarné výchovy.

Vyučující katedry jsou aktivní umělci, tvůrci odborných publikací, vědeckých monografií, učebnic a studijních textů, řešiteli výzkumných projektů a grantů. Katedra se podílí na vydávání odborného periodika Výtvarná výchova. Rozvíjí zahraniční styky s více než desítkou vysokoškolských pracovišť v Evropě, USA a Japonsku. Vysílá a přijímá studenty na studijní pobyty v rámci programu LLP Erasmus+ a v rámci povinných doktorandských stáží.


Last change: January 4, 2019 09:49 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje
How to Reach Us