Přijímací zkoušky


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Přijímací zkoušky pro BAKALÁŘSKÉ STUDIUM jsou jednokolové.

Pro dvouoborové studium (major/minor) se přijímací řízení sestává pouze z oborového testu.

Ukázka oborového testu ZDE.


Pro PLNÝ STUDIJNÍ PROGRAM se přijímací řízení skládá ze dvou částí - předložení portfolia autorských prací a oborového testu.

Ukázka portfolia ZDE

Modelové portfolio pro ukrajinské uchazeče ZDEMAGISTERSKÉ STUDIUM

Přijímací zkoušky pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM má tři části: ústní pohovor, obhajoba portfolia výtvarných prací, pohovor nad seznamem prostudované literatury a zhlédnutých výstav.

Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznou uchazeči na stránkách Pedagogické fakulty v sekci Uchazeči.

Student se speciálními potřebami  může s ohledem na specifikované zdravotní charakteristiky požádat o modifikaci přijímacího řízení.DOKTORSKÉ STUDIUM

Přijímací řízení pro doktorské studium se sestává z rozpravy nad vstupním doktorským projektem. Uchazeč / uchazečka vypracují vstupní studii, ve které komisi představí charakter a průběh předpokládané výzkumné práce v rámci navrhovaného čtyřletého projektu. Vstupní doktorský projekt je třeba vždy odeslat do 30. dubna daného roku. Pro konečnou redakci textu prosím využijte příslušný formulář (ke stažení ZDE). Dokument odešlete ve formátu PDF na adresu marie.fulkova@pedf.cuni.cz. Doporučujeme využít možnosti konzultací během pravidelných Dní otevřených dveří doktorského studia.


Kontaktní osoba

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

e-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz


The admission procedure

The admission procedure for the PhD programme consists of a debate on the initial PhD project. The candidate will prepare an entry study in which he/she will present to the committee the nature and progress of the anticipated research work within the proposed four-year project. The initial doctoral project must always be submitted by 30 April of the year in question. For final editing of the text, please use the appropriate form (download here). Send the document in PDF format to marie.fulkova@pedf.cuni.cz. We encourage you to take advantage of the consultation opportunities during the regular Doctoral Open Days.


Contact person

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Supervisor of Doctoral Studies

e-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Poslední změna: 12. červen 2022 21:52 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282
Jak k nám