Věda a výzkum

Katedra je zaměřena na výzkum funkční vizuální gramotnosti (VIGRA) a na specifiku oborové didaktiky pro výtvarnou výchovu, vizuální umění a kulturu v souvislostech s inovacemi v mezinárodních systémech vzdělávání.Granty a projekty:


2020-2023 HORIZON 2020/AMASS. Acting on the Margin - Arts as a Social Sculpture. Projekt se věnuje výzkumu strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin.


2017-2021 PROGRES Q17, Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu. Tematická oblast 2 – Vzdělávání a gramotnost. Poskytovatel Karlova univerzita.


2017-2019 Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehrádskom regióne I a II. Katedra dejin výtvarného umenia, Univerzita Komenského v Bratislavě a SNG. Poskytovatel: Visegrad Fund. Současné trendy v galerijním vzdělávání, možnosti interdisciplinárních průniků programů dějin umění a edukačních přístupů v galerijním vzdělávání.


2011-2013 NAKI DF 11P01OVV025 (Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy): Poskytovatel MKČR. Výzkum aktuálních edukačních principů v modelech kulturního vzdělávání, vztahu dětí, mládeže a veřejnosti ke kultuře a umění. Výzkum vazeb mezi kulturními a vzdělávacími institucemi, výzkum funkcí a účinků těchto institucí pro oblast vzdělávání.


2012-2014 Creative Connections 517844-LLP-2011-UK-Comenius-CMP/EACEA. Výzkum modalit konstrukce evropské kulturní identity, evropanství a demokracii. Výzkum pedagogických potencialit mezikulturního dialogu a kreativity v mezipředmětových vazbách (VV a OV) v současných systémech vzdělávání v 5 evropských zemích.


2008-2011 Images and Identity: Improving Citizenship Education through Digital Art. LLP Erasmus, Comenius. Číslo: 142345 – LLP – 1 – 2008 – 1 – UK - COMENIUS – CMP/EACEA. Výzkum vazeb mezi výtvarným uměním, vizuální kulturou, vizuální gramotností, evropským občanstvím a tvorba interdisciplinárního modelu evropského kurikula.


Výzkumná spolupráce

Výzkum je neoddělitelně spojen s vědecko-výzkumnými aktivitami doktorského programu a přispívá významně k inovacím obsahů programu pregraduálního studia učitelství VV. Výzkumná zjištění jsou rovněž důležitým informačním zdrojem pro vývoj a revize kurikulárních dokumentů RVP (oblast Umění a kultura).


Výzkum v oblasti procesů výtvarné tvorby, vizuálního umění, vizuální kultury a výtvarné pedagogiky, respektive oborové didaktiky, je na pracovišti dlouholetou prioritou.


Spolupráce na mezinárodní úrovni je pro výzkumnou činnost KVV nezbytnou podmínkou kvality. V posledních letech se pracoviště účastnilo několika grantových projektů s Velkou Británií, Spolkovou republikou Německo, Irskou republikou, Portugalskem, Španělskem, Finskem a Japonskem. Spolupráce přinesla řadu konferencí, publikační činnost, inovativní modely vzdělávání v oblasti umění a kultura. viz. Orbis Pictus. Mnohostranný diskurs oboru umožňuje rozvoj interdisciplinárně zaměřených mezinárodních a meziresortních badatelských aktivit. Metodologickými oporami výzkumu jsou kombinace současných přístupů k analýze obrazu a vizuálních/kulturních artefaktů, analýze procesů umělecké tvorby (a/r/tography), fenomenologických a post-strukturalistických perspektiv v teorii výtvarného umění a socio-rekonstruktivistických tendencí v umělecké a výtvarné pedagogice.


Badatelská práce v rámci projektu PROGRES Q17, skupina pro výzkum tematiky Competency Based Visual Literacy. Společné projekty výzkumného a edukačního zaměření spolu s aktivní účastí českých týmů v evropských výzkumných kulturních sítích. Členství v pracovních skupinách European Network for Visual Literacy www.envil.eu, Creativ Connections, www.insea.org/ENVIL vyúsťují v intervence na evropské a celosvětové úrovni výtvarného a kulturního vzdělávání v rámci edukačních aktivit UNESCO a InSEA.Poslední změna: 22. březen 2021 14:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám