Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Afiliace: Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UK


Současné pozice:

Odborná asistentka

Badatelka v oblasti vizuální gramotnosti

Vyučující v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a v programech pro Erasmus+


Předmět badatelského zájmu: vizuální gramotnost, mezipředmětová integrace, výtvarná výchova v předškolním vzdělávání, reflexe Bauhausu v didaktice výtvarné výchovy, reflexe Hegelovy Estetiky v pedagogice Bauhausu a v didaktice výtvarné výchovy, Založená teorie v souvislostech výtvarné výchovy


Helena Kafková se ve svém výzkumu zaměřuje na modernistické pojetí výtvarné výchovy a na problematiku její integrace s cizím jazykem. Ukazuje souvislosti modernistického pojetí výtvarné výchovy s pedagogikou Bauhausu, studuje teoretické založení Bauhausu v Hegelově Estetice. Publikuje články v národních a mezinárodních časopisech (Výtvarná výchova, Dialogos com Arte, etc a vystupuje na národních a mezinárodních konferencích (iJADE, InSEA). Vede řadu bakalářských a diplomových prací, v současnosti také jednu doktorskou práci. Témata těchto prací se týkají v současnosti nedoceňovaných možností a podob rozvíjení vizuální gramotnosti a tvořivého myšlení ve výtvarné výchově a na popisování a analyzování toho, jak různá chybná pojetí brání jejích rozvoji v předškolním a školním věku, jak ve formálním, tak v neformálním vzdělávání. Helena Kafková spolupracuje s kulturními institucemi (Uměleckoprůmyslové museum v Praze).


Granty and výzkumné projekty:

2012-2014 Creative Connections 517844-LLP-2011-UK-Comenius-CMP, funded by EACEA.http://creativeconnexions.eu/cs/about/ 2017-2021 PROGRES Q17, Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu/Teacher Preparation and Prefession in the Context of Science and Research. Sub- theme: Visual Literacy. Funded by Charles University.

2018-2019 Project OPVV „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“, dílčí projekt „Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů“. Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362


Redakční rada:

Výtvarná výchova (editor)


Administrativní agenda:

Koordinátorka programu Erasmus + a koordinátorka mezinárodních vztahů pro KVV, koordinátorka studia výtvarné výchovy pro studijní programy Učitelství pro mateřské školy, Pedagogika předškolního věku a Vychovatelství, koordinátorka talentové přijímací zkoušky z výtvarné výchovy pro programy Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku.


Vybrané publikace:

•Kafková, H.: Příručka pro stavitele v libovolné substantivní oblasti. In: Výtvarná výchova 2/2011, s. 15 – 17. ISSN 1210-3691

•KAFKOVÁ, H.: How to Build a House in Substantive Area and in the “Middleground”? In: GAUL E., KÁRPÁTI A., PATAKY G., ILLÉS A. szerk.: A MŰVÉSZETOKTATÁS TEREI. Tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából. (SPACES OF ART EDUCATION. International Studies In Art Education). Nemzeti Tankönyvkiadó, (National Publishing House for Education), Budapest, 2012, s. 35-40. ISBN 978-963-08-7415-1

•Kafková, H.: Reflexe Hegelovy estetiky v klasické umělecké moderně. In: Pelcová, N., Hogenová, A. (Eds.): Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. UK Praha, 2012, s. 172-178. ISBN: 978-80-7290-605-5

•Kafková, H.: Institutionalized Significations and Creativity. In: Revista Diálogos com a arte, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Centro de Estudos da Criança do Instituto de Educação, 2013, vol. 3. s. 249-260. ISSN: 2183-1726. Available on: http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte

•Fulková, M., Kafková, H.: Nové trendy ve výtvarné výchově. In: Kohnová, J. (Ed.): Sborník příspěvků z konference Profesní rozvoj učitelů. Praha, UK, 2012, s. 41-48. ISBN 978-80-7290-548-5. Available on: http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-1-version1SBORNIK_CD_Profesni_rozvoj_ucitelu.pdf

•Kafková, H.: Proč bychom se nebavili - Schéma masové kultury a Výtvarná výchova. In: Pelcová, N., Hogenová, A (Eds.): Čas ve výchově, umění a sportu. UK Praha, 2014, s. 169-175. ISBN: 978-80-7290-777-9
Poslední změna: 22. listopad 2018 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám