Doktorské studium

Doktorské studium v českém a anglickém jazyce

Trvání: 4 roky


Charakteristika oboru

Současná oblast Vzdělávání ve výtvarném umění se zakládá na společenských a kulturních podmínkách vizualizace (ukazování, představování a vytváření), jež jsou chápány coby specficiký jev lidské kultury a společenského vývoje člověka. Studium přispívá k hlubokému porozumění tvořivého myšlení, učení a vyučování v oblasti současného umění, vizuální kultury, vizuální a kulturní antrologie a souvisejícíh oblastí v kritické teorii a filozofii.


Profil absolventa

Ph.D. program Výtvarné umělecké vzdělávání je integrální součástí oblasti umění a kultury, díky čemuž má velký interdisciplinární potenciál. Absolventi reprezentují odborníky nejenom v oblasti výtvarného umění, ale také ve výzkumných týmech pedagogiky, speciální pedagogiky, vývojové psychologie, médií a kulturních studií, srovnávacích kulturních a pedagogických oborech, dále v oblasti izuální sémioty, kognitivních věd, estetiky, vizuální teorie aj.


Výzkumná témata:

- vizuální sémiotika a poststrukturalistické přístupy ke kulturní a vizuální edukaci

- kritická analýza umění a diskurz umělecké edukace

- kritická analýza sémiotických prostorů mezi kulturními a výzkumnými institucemi

- současné umění

- analýza osnov a vzdělávacích plánů

- vizuální a kulturní gramotnost


Přijímací řízení

Přijímací řízení pro doktorské studium se sestává z rozpravy nad vstupním doktorským projektem. Uchazeč / uchazečka vypracují vstupní studii, ve které komisi představí charakter a průběh předpokládané výzkumné práce v rámci navrhovaného čtyřletého projektu. Vstupní doktorský projekt je třeba vždy odeslat do 30. dubna daného roku. Pro konečnou redakci textu prosím využijte příslušný formulář (ke stažení ZDE). Dokument odešlete ve formátu PDF na adresu marie.fulkova@pedf.cuni.cz. Doporučujeme využít možnosti konzultací během pravidelných Dní otevřených dveří doktorského studia.


Kontaktní osoba

Doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D., martin.raudensky@pedf.cuni.cz


Characteristics of the program

Contemporary field of Visual Art Education is embedded in the inquiry about social and cultural conditions of visualization (showing, imagining and creating) which is understood as a specific feature of human ontogenesis, culture and general education. The study program contributes to a deep understanding of creative thinking, learning and teaching in the area of contemporary art, its mediation and it provides insights into the visual culture, visual and cultural anthropology and related philosophy and critical theories.The admission procedure

The admission procedure for the PhD programme consists of a debate on the initial PhD project. The candidate will prepare an entry study in which he/she will present to the committee the nature and progress of the anticipated research work within the proposed four-year project. The initial doctoral project must always be submitted by 30 April of the year in question. For a final editing of the text of the proposal is necessary to use the appropriate form (download here). Send the document in PDF format to marie.fulkova@pedf.cuni.cz. We encourage you to take advantage of the consultation opportunities during the regular Doctoral Open Days.


Contact person

Doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D., martin.raudensky@pedf.cuni.czPoslední změna: 2. březen 2023 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám