Výtvarná výchova
Časopis Výtvarná výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní je vědeckým recenzovaným časopisem, který navazuje na svou oborově didaktickou tradici. Zaměřuje se na aktuální problematiku uměleckého vzdělávání v mezinárodním a mezioborovém kontextu, výtvarnou pedagogiku v teorii i školní praxi, pedagogický výzkum, ale také vizuální studia a gramotnost v edukačních kontextech.


Časopis je určen výtvarným pedagogům, didaktikům expresivních oborů, doktorandům a studujícím pedagogiky umění, lektorům v galeriích a muzejním pedagogům, teoretikům umění a vizuální kultury, kulturní antropologie, odborníkům a tvůrcům působícím v oblasti vizuálních a mediálních studií i odborníkům v oblasti tvorby kurikula a vzdělávací politiky apod.


Cílem časopisu je podílet se na vytváření soudobého oborově didaktického diskurzu v širších sociokulturních, historických i komparativních kontextech. Přispívat k dialogu mezi teorií a praxí výtvarné výchovy a rozvíjet interdisciplinární přístupy a umělecko-pedagogické myšlení.


Časopis Výtvarná výchova vychází dvakrát ročně ve dvou dvoučíslech. Nabízí publikační příležitost nejen renomovaným autorům, ale i studentům doktorských studijních programů nebo autorům z praxe. Přijímá odborné studie, diskuze, zprávy či recenze.


Časopis Výtvarná výchova byl Radou pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


V časopise jsou publikovány:


STUDIE (recenzované)


Teoretické studie představují nové teoretické přístupy či pojetí, kriticky rozebírají nebo srovnávají již existující teorie na základě „vertikálního vhledu“ do tematiky.


Přehledové studie podávají v „horizontálním pohledu“ komplexní přehled a kritickou analýzu podstaty jevů, konceptů či teorií.


Metodologické studie analyzují výzkumné přístupy, hodnotí jejich silné i slabé stránky, ukazují, jak správně koncipovat výzkumy v určité oblasti bádání.


Empirické studie referují o provedeném empirickém výzkumném šetření a splňují veškeré náležitosti základního, aplikačního nebo akčního výzkumu. Empirická studie má být členěna na tyto části: formulace problému, použité výzkumné metody a postupy, způsob vyhodnocení empirických dat, výzkumné nálezy a jejich interpretace, závěry a diskuze, přehled literatury.


Historické studie se zaměřují na rekonstrukci změn vzdělávacích a výchovných diskurzů, procesů vzdělávání, hlavních aktérů a role vybraných vzdělávacích institucí.


DISKUZE, ZPRÁVY ČI RECENZE (kratší nerecenzované texty)


Diskuze podněcují kultivovanou formou a na základě odborných argumentů oborovou diskuzi k pedagogickým problémům.


Zprávy stručně a výstižně referují o aktuálním dění v odborné komunitě u nás i v zahraničí. Jedná-li se o zprávu ze školní praxe, měla by mít analytický charakter a zahrnovat kontext problematiky. Mezi zprávy lze zařadit také medailony významných osobností.


Recenze kriticko-analyticky posuzují aktuální důležité publikace a hodnotí jejich přínos pro obor.
Časopis Výtvarná výchova je nyní v systému OJS. Od roku 2023 zde najdete jak archivní, tak nejnovější čísla. Příspěvky do časopisu přijímáme také právě zde:


https://ojs.cuni.cz/vytvarnavychova/issue/current
Poslední změna: 17. únor 2023 10:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Katedra výtvarné výchovy, 3 patro.

Tel. KVV Pedf: +420 221 900 282


Facebook katedry ZDE.
Jak k nám